Rožnov pod Radhoštěm l Dlouhodobé zpravodajství

  Staré i Nové projekty...  Přehledně...   Aktuálně... Nezávisle...   

 

Jurkovičova rozhledna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CHKO Beskydy - Rožnov kontrolovala Česká inspekce životního prostředí. Vše není v pořádku - ČSOP - 8.4.2012
  ZO ČSOP Radhošť je účastníkem řízení ve věci povolení kácení 48 stromů na pozemku p.č.1617/1, který je ve vlastnictví města Rožnova p.R.. Studie, kterou zpracovala paní Damcová řeší 111 stromů na ploše 2960 m2. Studie neobsahuje označení stromů, které mají v obvodu kmene méně než 80 cm ve výšce 1,3 metru nad zemí a nevztahuje se na ně správní řízení. Nad touto hodnotou se již musí žádat správní orgán (v tomto případě odbor životního prostředí) o povolení ke kácení stromu. Když jsme si chtěli jako účastníci řízení na místě samém zkontrolovat, zda údaje ve studii odpovídají skutečnosti, zjistili jsme, že nám byla odebrána možnost jako účastníka řízení si studii a s ní i stromy překontrolovat, protože 29 stromů bylo již pokáceno a dřevo odvezeno. Opakujeme, že i stromy pokácené byly součástí předložené studie. Upozornili jsme proto odbor životního prostředí na tuto skutečnost a požadovali zastavení správního řízení a vyšetření celé záležitosti. Protože se nám nedostalo odpovědi, požádali jsme pracovníky Inspekce životního prostředí o radu, jakým způsobem v takovémto případě postupovat a jak zpětně zjistit, zda stromy, které byly pokáceny, měly skutečně obvod kmene ve výšce 1,3 m menší než 80 cm a nebo naopak, zda nedošlo k porušení zákona. Nechtěli jsme hned podat podnět Inspekci ŽP, abychom zbytečně nešířili nepravdivé informace. Dostali jsme instrukce jak postupovat při tomto vyhodnocení a šli jsme opakovaně na místo samé tento stav zjistit. Na místě jsme zjistili, že byly pokáceny stromy obvodu menšího než 80 cm, ale zjistili jsme rovněž, že u některých stromů se pohybujeme "na hraně zákona" a u 14 stromů byl obvod kmene ve výšce 1,3m nad zemí větší než 80 cm (u některých i přes 100 cm). Protože jsme měli důvodné podezření, že byl u některých pokácených stromů porušen zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a protože jsme se opakovaně dozvídali od představitelů městského úřadu nebo vedení města, že je a bylo vše v pořádku, zaslali jsme dopisem ze dne 9.3.2012 podnět České inspekci životního prostředí k prošetření celé záležitosti.

Inspekce svolala na 22. března jednání , ale my jsme přizvání nebyli. Už 27. března jsme se ale dozvídali z tiskové zprávy Městského úřadu, že Rožnov kontrolovala Česká inspekce životního prostředí a že je vše v pořádku. A v pořádku je i to, na co jsme se inspekce neptali. Začalo to být podivné. Až 4. dubna jsme obdrželi od inspekce odpověď na náš podnět, a proto až dnes reagujeme na výsledky jednání.

Z výsledků jednání inspekce ŽP, zástupců města, Městského úřadu a pracovníků Správy CHKO Beskydy vyplynulo, že jednání trvalo na místě samém půl hodiny. Za tuto dobu stačili všichni přítomni vyhodnotit nejenom náš podnět (proměřit pařezy 29 stromů), ale i další vyhodnocení. My jsme se v podnětu inspekce ptali pouze na pokácené stromy a dostalo se nám odpovědi i na to, že v okolí rozhledny byla rozhrnuta zemina ze stavby rozhledny, že se v prostoru dotčeném kácení a v jeho bezprostředním okolí nevyskytují chráněné druhy živočichů a rostlin, že zde nedojde ke změně krajinného rázu a provedená stavba i plánované kácení není v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. V zimním období za půl hodiny vyhodnotit, že se zde nic chráněného nevyskytuje, je skutečně „velká odvaha“. Ale na to jsme se v podání vůbec neptali. Překvapivé bylo ale celkové konstatování inspekce – nezjistila, že by dosud provedeným kácením dřevin došlo k porušení zákona.

Stromy jsou pokácené, dřevo odvezené a zpracované a inspekce, která nám radila, jak postupovat a jak problém vyhodnotit, najednou obrátila o 180 stupňů a přestože podle její metodiky bylo 14 stromů protizákonně pokáceno, její výsledné hodnocení bylo, že se nic nestalo. Zjistili jsme, že na Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa používají ještě přesnější metodiku podle druhu stromu. Touto metodou jsme zjistili, že 8 stromů bylo protizákonně pokáceno.

V tisku se objevily i komentáře tiskové mluvčí inspekce z Prahy, která vysvětluje (přestože na jednání nebyla), že měření bylo složité a proto jim stačilo doložit tabulku města, jak ty stromy vypadaly, když ještě stály. „A dřeviny tam uvedené souhlasily s těmi vykácenými,“ poznamenala mluvčí inspekce. Tedy, že jedle je jedle a habr je habr.

Nevím, co si mám myslet, když postupujeme podle instrukce inspekce, zjistíme, že něco není v pořádku a ona tvrdí, že je vše v pořádku. Nevím, co si mám myslet, když se ptáme inspekce pouze na stromy a ona mi s odpovědí posílá zprávu, že zjistila v zimě během půl hodiny, že na tomto místě se nenacházejí žádné chráněné druhy rostlin a živočichů. A nevíme, proč nám tuto zprávu vůbec posílají, když jsme se na to vůbec neptali. Vypadá to, jakoby inspekci někdo otázky připravil. Nevím, co si mám myslet, že závěr šetření inspekce zní: „Inspekce možnost nelegálního kácení pokládá spíše za nepravděpodobnou“. Nevím, co si mám myslet, když jsme na jednání nebyli přizváni, abych mohli doložit, které stromy jsme měřili, jak jsme postupovali a vyvrátit nám na místě samém „naší pravdu“. A co když inspekce měřila jiné stromy? Ani to se nedovíme. Prapodivné jednání s prapodivným výsledkem. Chtěl jsem jenom sdělit, že Rožnov kontrolovala Česká inspekce životního prostředí, ale není vše v pořádku.

 Tiskovou zprávu MěÚ naleznete hned pod tímto článkem

Zdroj: František Šulgan, ZO ČSOP Radhošť

 

  Rožnov kontrolovala Česká inspekce životního prostředí. Vše je v pořádku - MěÚ Rožnov 27.3.2012

Česká inspekce životního prostředí prověřovala podání rožnovské Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 76/08 Radhošť ve věci údajně nepovoleného kácení stromů a také výskytu chráněných druhů živočichů v prostoru a nejbližším okolí Jurkovičovy rozhledny. Ve své zprávě inspekce konstatuje, že žádné porušení zákona nezjistila.


Žádný výskyt chráněných druhů živočichů a rostlin v prostoru a okolí Jurkovičovy rozhledny. A žádné porušení zákona vyplývající z údajně nepovoleného kácení. Takové je v kostce stanovisko České inspekce životního prostředí, která na Jurkovičově rozhledně prováděla kontrolní šetření. Podle ČSOP Radhošť a také podle některých opozičních zastupitelů se totiž v nejbližším okolí rozhledny měla objevit kudlanka nábožná nebo žabka kuňka žlutobřichá. ČSOP navíc napadl provedené kácení náletových dřevin.

„Město Rožnov bylo obviněno z nepovoleného kácení dřevin a zásahu do biotopu v ochranném pásmu. A to v souvislosti s umístěním stavby Jurkovičova rozhledna a připravovanou úpravou přilehlého lesoparku na Karlově kopci, vedle Valašské dědiny. Jakékoliv porušení zákona jsme samozřejmě od začátku odmítali. Veškerá naše činnost byla vykonávána v souladu s předpisy. A že najednou někteří zastupitelé „objevili“ na Karlově kopci chráněné živočichy, dokonce kudlanku nábožnou? Co bylo motivem takovýchto nejapných výmyslů, o tom si občané jistě udělají názor sami. Česká inspekce životního prostředí i odborní pracovníci CHKOB šetřením potvrdili naše stanovisko, že na Karlově kopci takový výskyt není,“ uvedl místostarosta Rožnova Alois Vychodil. Pracovníci inspekce také přeměřovali pařezy dřevin, které byly městem pokáceny. „Stejně tak bylo šetřením potvrzeno, že i kácení dřevin, proběhlo v souladu se zákonem. Potvrdilo se, že dřeviny nepřekročily ve výšce 1,3 m nad zemí obvod kmene povolených osmdesát centimetrů. A to znamená, že kácení bylo rovněž zcela v pořádku,“ doplnil místostarosta Vychodil.

Česká inspekce životního prostředí v zápisu z úředního jednání a místního šetření mimo jiné konstatuje, že: „… ve věci zvláště chráněných druhů, zakázaných činností v 1. Zóně zvláště chráněných území, krajinného rázu a kácení dřevin rostoucích mimo les porušení zákona č. 114/1992 Sb. nezjistila…“

 
  Město v tichosti pokácelo 29 stromů kolem rozhledny. Ochránci zuří - Rožnovský prostor 10.3.2012

 

  Celkem 111 stromů navrhuje vykácet studie zpracovaná pro město Rožnov v okolí Jurkovičovy rozhledny. V právě vedeném správním řízení se rozhoduje o osudu 48 stromů. Do řízení byl nestandardně přizván ČSOP Radhošť. Jejich oficiální žádost se na radnici totiž napřed „ztratila“. Nově jsou ochránci šokováni tím, že 29 stromů už bylo bez jejich vědomí pokáceno. Podle nich možná nezákonně.

ZO ČSOP Radhošť žádalo o účast ve správním řízení o povolení kácení stromů kolem Jurkovičovy rozhledny oficiálním dopisem na začátku roku. Na dopis ale na radnici nikdo nereagoval. Informace o tom, že bylo správní řízení již zahájeno, se neobjevila ani na elektronické vývěsce města. „Vidím v tom jasný záměr,“ upozornil na jednání zastupitelstva opoziční politik Ivo Jelínek (SNK ED).

„Při vyřizování korespondence došlo k tomu, že se žádost dostala na jiný odbor, než na odbor životního prostředí. Na základě komunikace s panem (Františkem) Šulganem jsme chybu napravili. Za pochybení úředníků jsem se mu omluvil. V tomto okamžiku je všechno v pořádku a ČSOP Radhošť je řádným účastníkem řízení,“ vysvětlil zastupitelům koncem února tajemník Městského úřadu Miroslav Martinák.

Představa o „řádné účasti v řízení“ se ale u představitelů radnice a ochránců liší. Na 2. března vedení města svolalo ústní jednání ve věci povolení kácení 48 stromů. ČSOP Radhošť avizoval, že se jednání pro vytíženost nemůže zúčastnit a informoval, že své stanovisko sdělí písemně. Rovněž požádal o následný zápis z jednání. Včera (5. března) zástupci ČSOP provedli pochůzku v okolí rozhledny. „Jaké bylo naše překvapení, když jsme na místě zjistili, že již bylo vykáceno 29 stromů (habr, jedle, dub) a dřevo bylo odvezeno,“ píše předseda ZO ČSOP Radhošť Michal Šulgan v dopise adresovaném vedení města, který má redakce Rožnovského prostoru k dispozici a dodává: „Z důvodu předčasného kácení stromů nám nebylo umožněno situaci vyhodnotit, a proto máme podezření, že tímto kácením byl u některých stromů porušen zákon. Proto požadujeme přerušení řízení až do doby, než se tento problém objasní.“

Odbor správy majetku nechal zmíněných 29 stromů vykácet, protože údajně všechny splňovaly parametry, na které se nevztahuje příslušný zákon. „Jsem přesvědčen, že se nemělo kácet, než bude ukončeno správní řízení, protože všechny stromy byly součástí studie. U některých je podezření, že měly obvod kmene větší než 80 cm ve výšce 1,3 m, a proto došlo k porušení zákona,“ vysvětlil František Šulgan (Strana zelených).

Výtky ochránců přírody odmítá vedení radnice, která naopak tvrdí, že vykácení stromů bylo v souladu se zákonem. "Město Rožnov podalo žádost na Krajský úřad Zlínského kraje, odbor kultury a památkové péče na úpravu pozemku na Karlově kopci na lesopark. Podkladem byl projekt společnosti Zahradní a krajinářská architektura s.r.o., Brno. Krajský úřad Zlínského kraje vydal dne 23.1.2012 rozhodnutí, spočívající v provedení zdravotní a kompoziční probírky stávajících dřevin, v dosadbě skupin solitérních stromů a skupin keřů, v obnově trávníkových ploch, v provedení zpevněné plochy s hlinitopísčitým povrchem a v části z plochých přírodních kamenů, v umístění dřevěného mobiliáře. Dne 25. 1. 2012 sdělil Krajský úřad Zlínského kraje, odbor památkové péče, že toto rozhodnutí nabylo právní moci," konstatoval místostarosta Alois Vychodil (ODS) a dodal: "Podle v textu uvedených právních předpisů je pokácení dřevin o obvodu do 80 cm ve 130 cm nad zemí plně v kompetenci majitele pozemku a ani občanským sdružením není ze zákona umožněno do tohoto práva zasahovat."

ZO ČSOP Radhošť by podle všeho i přes nestandardní kroky radnice vydal nesouhlas s vykácením stromů. Uvádí proto celkem sedm důvodů, mj. upozorňuje, že dotčený pozemek je součástí tzv. první zóny, na kterou se vztahuje nejpřísnější režim na území chráněné krajinné oblasti, v těchto místech byl zaznamenán výskyt chráněných plazů a obojživelníků, dřeviny navrhované k pokácení jsou zdravé, nebo že žádost o kácení neobsahuje návrh na náhradní výsadbu.

Projekt Jurkovičovy rozhledny budí u opozičních zastupitelů i části veřejnosti rozpaky už od svého prvopočátku. Akce si vyžádá investici kolem 11 milionů korun a je celá hrazena z dotací.

  Přidáno: 10.3.2012 l Zdroj: Rožnovský Prostor

 
 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání v Rožnov DNES       

RožnovDNES

 

Zajímavosti  Události  Dotazy a další pište na: rprinfo@email.cz      Tv Program     Rádio     Čas     O nás   Veškeré zde uvedené informace jsou pouze informačního charakteru a proto nemusí souhlasit se skutečností.

LMS 2006 - 2016 (M0)